آنالیز طیف‌ سنجی

Responsive Image
مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی شریف)، در بخش آنالیز طیف سنجی شریف دارای آنالیزهای زیر می‌باشد که در ادامه می‌توانید نسبت به بررسی و ثبت درخواست آزمون‌های مربوطه اقدام کنید:
  • آنالیز XRD (آزمون XRD)
  • آنالیز XPS (آزمون XPS)
  • آنالیز DLS (آزمون DLS)
  • آنالیز NMR (آزمون NMR)
  • آنالیز AAS (آزمون AAS)
  • آنالیز LSPR (آزمون LSPR)
  • آنالیز UV-VIS (آزمون UV-VIS)
  • آنالیز FTIR (آزمون FTIR)

آزمون طیف سنج تفرق اشعه ایکس

X-ray Powder Diffraction

آنالیز XRD
آنالیز XRD، پراش پرتوی ايكس (XRD) يك روش غير مخرب و مناسب برای تعيين تركيب و خصوصيات كريستالی مواد است. اين آزمون در نمونه‌های پودری و بالك قابل انجام است. الگوی پراش اشعه X  مواد خالص، شكلی مشخص و منحصر به فرد دارد.  شناسايی فازی از طريق مقايسه الگوی پراش بدست آمده از نمونه مجهول (Diffractogram) با الگوی استاندارد كريستال‌های ايده آل تركيبات، ميسر می‌گردد و همچین اطلاعات ارزشمندی از پیوندهای موجود بین گونه‌های سطح مواد به دست می‎‌دهد. 


 

 
ثبت درخواست آزمون XRD 

آزمون طیف سنجی فتوالکتریکی پرتو ایکس

X-ray Photoelectron Spectroscopy

آنالیز XPS
آنالیز XPS، یکی از آنالیزهایی است که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل گرفته است. XPS یک آنالیز قدرتمند برای ارزیابی سطح نمونه به شمار می‌رود، در حقیقت یک تکنیک کمی ـ طیفی است که در آن نوع عناصر و ترکیب شیمیایی عناصر موجود در سطح نمونه قابل‌استخراج است. مهم‌ترین کاربردهای این آزمایش را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود: 1- شناسایی عناصر (همه عناصر به جز هیدروژن و هلیوم با این روش قابل شناسایی می‌باشند) 2- تعیین ترکیب عناصر سطح (معمولاً در فاصله 10-1 نانومتر از سطح) با دانستن انرژی قیدی، شکل پیک و اندازه گیری پارامتر اوژه می‌توان ترکیب شیمیایی عناصر را شناخت.
3- تعیین عناصر آلوده‌کننده سطح
4- تعیین یکنواختی ترکیب
5- ضخامت یک تک‌لایه و یا ماده چندلایه‌ای
6- پروفایل عمقی براساس مسیر فرودی پرتو ایکس.
می‌توان پروفایل عمقی سطح نمونه را نیز ارزیابی نمود. این آنالیز برای ترکیبات غیرآلی، آلیاژهای فلزی، نیم‌رساناها، پلیمرها، شیشه‌ها، سرامیک و حتی در صنعت کاغذ، چوب و صنعت بنزین استفاده می‌شود.
 
 
ثبت درخواست آزمون XPS 
 

آزمون تفرق نور پویا

Dynamic light scattering

آنالیز DLS
آنالیز DLS، روش پراكنـدگی ديناميـكی نور يا تفرق نور پويا است كه اصطلاحا DLS ناميده می‌شودو يكی از روش‌های مناسب برای تعيين توزيع ابعاد ذرات است. در اين روش، از روی حركت براونی ذرات در فاز سيال می‌توان توزيع ابعاد ذرات در يك محلول را مشخص كرد. سرعت حركت براونی ذرات با اندازه آنها در ارتباط است (معادله استوك - انيشتين) به طوری كه حركت براونی ذرات بزرگتر، آرامتر از حركت براونی ذرات كوچكتر است.  پس هرچه ذراتی كه مورد آزمايش قرار می‌گيرند بزرگتر باشند، شدت نوسانات و يا تغييرات الگوی نقطه‌های آن‌ها كندتر خواهد بود و در نتيجه شيب نمودار نزولی همبستگی در محدوده زمانی مشخص، با شدت كمتری سقوط می‌كند. با استفاده از الگوريتم‌های بدست آمده از نرخ شيب نزولی نمودار همبستگی، اين دستگاه می‌تواند توزيع اندازه ذرات مورد آزمايش را بر حسب شدت نور متفرق شده از ذرات ارائه دهد.
 
 
ثبت درخواست آزمون DLS 

آزمون طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

آنالیز NMR
آنالیز NMR، اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR) یک تکنیک تحلیلی قدرتمند است که برای تعیین ساختار، ترکیب و پویایی مولکول‌ها استفاده می‌شود. این تکنیک اطلاعاتی درباره محیط‌های اتمی و مولکولی درون یک نمونه ارائه می‌دهد. در اسپکتروسکوپی NMR، نمونه به یک میدان مغناطیسی قوی تحت نوردهی پالس‌های فرکانس رادیویی قرار می‌گیرد. تعامل هسته‌های نمونه (معمولاً هیدروژن، کربن یا سایر عناصری با لحظه مغناطیسی) با میدان مغناطیسی، طیفی را تولید می‌کند که می‌تواند برای استخراج اطلاعات ارزشمند تجزیه و تحلیل شود.
 
 
 
 
 
ثبت درخواست آزمون  NMR

آزمون طیف سنجی اتمی

Atomic Absorption Spectrometry

آنالیز AAS
آنالیز AAS، به معنای طیف‌سنجی جذب اتمی است که از آن برای تجزیه و تحلیل غلظت عناصر خاص در یک نمونه استفاده می‌شود. این تکنیک به طور عمومی در زمینه‌های مختلفی مانند تجزیه و تحلیل محیطی، داروسازی، صنایع غذایی و نوشیدنی و کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود.
 
 
 
 
 
ثبت درخواست آزمون AAS 

آزمون طیف سنجی تشدید پلاسمون سطحی

Localized Surface Plasmon Resonance

آنالیز LSPR
آنالیز LSPR، شناسایی و آشکارسازی مواد، گازهای شیمیایی و مولکول‌های بیولوژیکی موضوع مهم تحقیقات بین رشته‌ای علوم پایه، فنی مهندسی و علوم پزشکی می‌باشد. در این روش پاسخ الکترون‌های آزاد نانوذرات به میدان الکترومغناطیس در حضور بیومولکول‌ها به صورت تغییرات در طول موج و شدت جذب قابل مشاهده است. این تغییرات در حضور بیومولکول‌ها قابل کالیبراسیون به غلظت بیومولکول مورد آزمایش می‌باشد. از مهم ترین کاربرد آنها می توان به تشخیص بیومارکرها در تشخیص سرطان، تشخیص واکنشهای بیومولکولی در داروسازی، تشخیص ویروس و باکتری و سموم بیولوژی، تشخیص آلاینده های آب وخاک و یونهای جیوه، تشخیص مواد مخدر و دوپینگ اشاره نمود.
 
ثبت درخواست آزمون LSPR 

آزمون طیف سنجی مرئی-فرابنفش

Ultraviolet–Visible Spectroscopy

آنالیز UV-VIS
آنالیز UV-Vis، به طور کلی یک روش طیف سنجی است که از جذب نور در محدوده فرابنفش-قابل رؤیت (UV-Vis) توسط مولکول‌ها برای بررسی و اندازه‌گیری خواص شیمیایی و فیزیکی استفاده می‌کند. در این روش، نمونه در معرض نوری قرار می‌گیرد و میزان جذب نور توسط نمونه در طول موج‌های نور مرئی و فرابنفش اندازه‌گیری می‌شود.
 
ثبت درخواست آزمون UV-VIS 

آزمون مادون قرمز تبدیل فوریه

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

آنالیز FTIR
آنالیز FTIR، به معنای اسپکتروسکوپی فوریه تبدیل مادون قرمز است. این یک تکنیک تجزیه و تحلیلی پرکاربرد برای شناسایی و مشخص کردن ترکیبات شیمیایی بر اساس طیف جذب مادون قرمز آنها است. اسپکتروسکوپی FTIR اطلاعات ارزشمندی درباره گروه‌های عاملی و ساختار مولکولی نمونه ارائه می‌دهد.
 
 
 
 
ثبت درخواست آزمون FTIR