کارشناسان فنی مرکز خدمات آزمایشگاهی

Responsive Image
Responsive Image
این نکته برای پژوهشگران و مشتریان قابل ذکر است که برای ثبت و یافتن آزمون مورد نظر و اپراتورهای باقی بخش‌ها از منوی بالای سایت، لینک لیست آزمون‌ها استفاده کنید و اقدام به جستجوی آزمون مورد نظر و از فیلتر آزمایشگاه‌ها برای یافتن آزمایشگاه مورد نظر خود استفاده کنید.
Responsive Image

مرضیه احمدی

آزمایشگاه ICP

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 127
  
marzi.ahmadi@staff.sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 9 الی 10 روز کاری 
Responsive Image

وحید شجاعی - مریم گل آبادی

آزمایشگاه SEM

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 105-107
v.shojaei@staff.sharif.edu
m.golabadi@staff.sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 12 الی 14 روز کاری 
Responsive Image

الهام بازیار - ندا سادات فعال نظری 

آزمایشگاه XRD

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 115 - 114
e.bazyar@sharif.edu
n.nazari@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 10 الی 11 روز کاری 
Responsive Image

عاطفه السادات کاهه

 آزمایشگاه GC

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 111
  
a.kaheh@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 14 الی 15 روز کاری 
Responsive Image

عاطفه السادات کاهه

آزمایشگاه مرجع گازها

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 111
  
a.kaheh@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 14 الی 15 روز کاری 
Responsive Image

منصوره امینی

آزمایشگاه AFM 

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 106
  
amini1990@yahoo.com
ساعات پاسخگویی: 9 الی 10 روز کاری 
Responsive Image

منصوره امینی

آزمایشگاه کانفوکال

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 106
  
amini1990@yahoo.com
ساعات پاسخگویی: 9 الی 10 روز کاری 
Responsive Image

داود قرایلو

آزمایشگاه TEM 

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 110
  
d.gharailou@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 8 الی 9 روز کاری 
Responsive Image

داود قرایلو

آزمایشگاه DLS

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 110
  
d.gharailou@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 8 الی 9 روز کاری 
Responsive Image

محمد عبدیان

آزمایشگاه خواص مکانیکی

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 130
mohammad.abdian@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: - 
Responsive Image

افشین نصیری

اتاق تمیز میکرو/نانوفب

6616-8230
clab.cleanroom@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 8 الی 14 روز کاری  
Responsive Image

سونا زارعی

اتاق تمیز بیوتکنولوژی، سلولی و پزشکی

6616-8230 
clab.cleanroom@sharif.edu
ساعات پاسخگویی: 8 الی 14 روز کاری