آنالیز DLS

آنالیز DLS

آنالیز DLS

آنالیز DLS دانشگاه شریف

آزمون DLS (آزمون پراكندگی ديناميكی نور) 


آزمایشگاه پراکندگی نور پویا (DLS)

وضعیت دستگاه: فعال و آماده خدمت

برند (مدل) : Malvern 

دارای ISO 17025

تعیین اندازه ذرات و پتانسیل زتا

فیلتراسیون DLS


آنالیز DLS یا dynamic light scattering روش پراكندگی ديناميكی نور يا تفرق نور پويا است و يكی از روش‌های مناسب برای تعيين توزيع ابعاد ذرات است. در اين روش، از روی حركت براونی ذرات در فاز سيال می‌توان توزيع ابعاد ذرات در يك محلول را مشخص كرد. سرعت حركت براونی ذرات با اندازه آنها در ارتباط است (معادله استوك - انيشتين) به طوری كه حركت براونی ذرات بزرگتر، آرامتر از حركت براونی ذرات كوچكتر است.  پس هرچه ذراتی كه مورد آزمايش قرار می‌گيرند بزرگتر باشند، شدت نوسانات و يا تغييرات الگوی نقطه‌های آن‌ها كندتر خواهد بود و در نتيجه شيب نمودار نزولی همبستگی در محدوده زمانی مشخص، با شدت كمتری سقوط می‌كند. با استفاده از الگوريتم‌های بدست آمده از نرخ شيب نزولی نمودار همبستگی، اين دستگاه می‌تواند توزيع اندازه ذرات مورد آزمايش را بر حسب شدت نور متفرق شده از ذرات ارائه دهد.


[ اطلاعات تماس کارشناسان ]
داوود قرایلو
tem.sharif@gmail.com
(6248 - 6247) 6246 6616 - 021 داخلی 110
ساعات پاسخگویی
8 الی 9 صبح روزهای کاری