قوانین الزامی اتاق تمیز

Responsive Image

روند عضویت در اتاق تمیز دانشگاه صنعتی شریف

[ Membership of the cleanroom ]
 
Responsive Image
 
دستورالعمل ورود مواد

بخش ساخت قطعات میکرو و نانومتری
(MNFC-CR)
 
Responsive Image
 
مراحل ورود به اتاق تمیز

بخش ساخت قطعات میکرو و نانومتری
(MNFC-CR)
 
Responsive Image
 
مراحل خروج از اتاق تمیز

بخش ساخت قطعات میکرو و نانومتری
(MNFC-CR)
 
 
Responsive Image
 
ساعات کار اتاق تمیز

بخش ساخت قطعات میکرو و نانومتری
(MNFC-CR)