بخش پلیمرهای سیلیکونی

PDMS 

Responsive Image

Responsive Image
 

آون حرارتی

[ Heating Oven ]
 
ثبت درخواست آزمون
 
Responsive Image
 

هود شیمیایی

[ Fume Hood ]
 
ثبت درخواست آزمون