بخش زدایش خشک و پلاسما

Plasma Etching

Responsive Image

Responsive Image
 

زدایش پلاسمای اکسیژن

[ O2 Plasma ]
ثبت درخواست آزمون
 
Responsive Image
 

زدایش یون غیرفعال

[ Reactive-Ion Etching ]
ثبت درخواست آزمون