اجاره اتاق تمیز (Cleanroom)

اجاره اتاق تمیز

اجاره اتاق تمیز میکرو/نانوفب - اتاق تمیز بیوتکنولوژی

کلین روم ساخت قطعات میکرو و نانومتری - کلین روم زیستی


مجموعه اتاق تمیز مرکزی دانشگاه صنعتی شریف متشکل از دو اتاق تمیز ساخت قطعات میکرو و نانومتری و اتاق تمیز بیوتکنولوژی، سلولی و پزشکی بازساختی می‌باشد.

مرکز ساخت قطعات میکرو و نانومتری:

پلیمر سیلیکونی
لایه نشانی و زدایش خشک
زدایش تر و شیمیایی
لیتوگرافی
این مرکز از چهار بخش تشکیل شده است که به ترتیب برابر است با: 1- بخش پلیمرهای سیلیکونی، 2- بخش لایه نشانی و زدایش خشک 3- بخش زدایش شیمیایی 4- بخش لیتوگرافی که 3 بخش اول در کلاس 10000 و بخش لیتوگرافی در کلاس 1000 می‌باشند.
  • در بخش پلیمرهای سیلیکونی تجهیزات کوره، هود شیمیایی، ترازو قرار گرفته است.
  • در بخش لایه نشانی و زدایش خشک دستگاه‌های لایه نشانی اسپاترینگ RF/DC، لایه نشانی Ebeam و تبخیر حرارتی، لیزر فایبر، زدایش یون غیرفعال و پلاسما اکسیژن قرار گرفته است.
  • در بخش زدایش شیمیایی 3 هود اسید، باز و حلال به همراه مواد شیمیایی به منظور زدایش تر قرار گرفته است.
  • در بخش لیتوگرافی یک دستگاه ماسک الاینر، میکروسکوپ متالوژی و بیولوژی، هود wet bench، اسپین کوتر و حمام آلتراسونیک قرار گرفته است.

مرکز بیوتکنولوژی و زیستی:

بیوتکنولوژی و زیستی
بیوتکنولوژی و زیستی
بیوتکنولوژی و زیستی
این مرکز از سه بخش تشکیل شده است که به ترتیب برابر است با: 1- آماده سازی بافت و نمونه 2- کشت سلول 3- بانک سلولی و بافت
  • در بخش آماده سازی بافت و نمونه دستگاه فریزر 30- و 80-، یخچال، ورتکس، اسپکتروفتومتر، هموژنایزر قرار گرفته است.
  • در بخش کشت سلول هود لمینار، انکوباتور و میکروسکوپ فلوئورسانس قرار گرفته است.
  • در بخش بانک سلولی و بافت تانک نیتروژن و هود لمینار uv قرار گرفته است.

اجاره اتاق تمیز:

به منظور کسب اطلاعات فنی و تخصصی می‌توانید جزئیات درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید یا با شماره 66168230 تماس حاصل کنید. در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاعات و موارد مربوطه از طریق مدیران و کمیته فنی اتاق تمیز خدمت شما ارسال خواهد شد:
 
clab.cleanroom@sharif.edu