بخش لیتوگرافی نوری

Photolithography

Responsive Image

Responsive Image
 

ماسک الاینر

[ Mask Aligner ]
 
آزمون ماسک الاینر
 
Responsive Image
 

وت بنچ

[ Wet Bench ]

 
آزمون استفاده از وت بنچ 
 
Responsive Image
 

آب دیونیزه

[ DI Water ]
 
آزمون آب دیونیزه