اطلاعیه پذیرش آزمایشگاه‌ها در پایان سال ۱۴۰۲

به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند، با توجه به نزدیک شدن پایان سال جاری و تلاش این مرکز برای ارسال نتایج در زمان مقرر،‌ خواهشمند است در هنگام پذیرش از تاریخ پاسخ‌دهی آزمون موردنظر آگاهی یابید. بدیهی است که در مورد آزمون‌هایی که تا پایان سال 1402 امکان انجام آن وجود نداشته باشد،‌ انجام آزمون و اعلام نتایج به سال آینده موکول خواهد شد، لذا از سپردن نمونه‌هایی که ممکن است با گذر زمان آسیب ببینند، اجتناب نمایید.

حداکثر زمان پذیرش برای نمونه‌های برخی آزمایشگاه‌ها به شرح زیر است:

پذیرش نمونه آزمایشگاه‌های XPS و SEM (حضوری) به پایان رسیده است.

آزمایشگاه TEM: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰3 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه ICP: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰5 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد با نظر اپراتور تایید خواهد شد.

آزمایشگاه سرامیک: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰5 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه پلیمر دانشکده مهندسی و علم مواد: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/07 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه X-Ray: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش‌های نانومتری: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/10 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد. ضمنا پذیرش آزمون BET به اتمام رسیده است. 

آزمایشگاه DLS: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/12 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه کانفوکال و AFM: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/12 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه مرکزی شیمی: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/12 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

مرکز علوم و فناوری نانو آزمون های ICP و SLS: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/12 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه آکوستیک: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/13 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

مرکز علوم و فناوری نانو آزمون های  PL و UV-Vis و الیپسومتری (بیضی‌سنجی): پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/16 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب: پذیرش نمونه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/19 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1403 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه آنالیز حرارتی: پذیرش نمونه تا تاریخ 1402/12/19 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش شده از این تاریخ به بعد با نظر اپراتور تایید خواهد شد.