آنالیز فیزیکی

Responsive Image
مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی شریف)، در بخش آنالیز طیف فیزیکی شریف دارای آنالیزهای زیر می‌باشد که در ادامه می‌توانید نسبت به بررسی و ثبت درخواست آزمون‌های مربوطه اقدام کنید:
  • آنالیز TGA (آزمون TGA)
  • آنالیز DSC (آزمون DSC)
  • آنالیز BET (آزمون BET)
  • آنالیز VSM (آزمون VSM)

آزمون گرماسنجی حرارتی

Thermogravimetric Analysis

آنالیز TGA
آنالیز توزین حرارتی، که به طور معمول با عنوان TGA شناخته می‌شود، یک تکنیک تحلیلی است که برای بررسی ویژگی‌های حرارتی و ترکیب مواد با استفاده از اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه به عنوان تابعی از دما استفاده می‌شود. TGA اطلاعات مهمی را درباره پایداری حرارتی مواد، فرآیندهای تجزیه و تفکیک و میزان جزئیات مواد تبخیر شونده فراهم می‌کند.
ثبت درخواست آزمون TGA

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی

Differential Scanning Calorimetry Analysis

آنالیز DSC
DSC به معنای کالری‌ سنجی اسکن تفاضلی است، که در علم مواد و تجزیه و تحلیل حرارتی برای مطالعه رفتار حرارتی مواد استفاده می‌شود. این تکنیک جریان حرارت ورودی یا خروجی از نمونه را به عنوان یک تابع از دما یا زمان اندازه‌گیری می‌کند.
 
ثبت درخواست آزمون DSC

آزمون تخلخل سنجی

Brunauer-Emmett-Teller

آنالیز BET
BET یک تکنیک است که برای تعیین مساحت سطح خاص مواد متخلخل، به ویژه جامدات، استفاده می‌شود. این تکنیک بر اساس اصل جذب گاز بر روی سطح ماده جامد است.
 
 
ثبت درخواست آزمون BET

آزمون مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی

Vibrating-Sample Magnetometry

آنالیز VSM
مغناطیس‌سنجی VSM یا ویبره‌سنجی نمونه مغناطیسی، یک تکنیک استفاده می‌شود برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مغناطیسی مواد. این تکنیک معمولاً در علوم مواد و فیزیک ماده چگال استفاده می‌شود تا رفتار مغناطیسی نمونه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد.
 
ثبت درخواست آزمون VSM