آنالیز فیزیکی

Responsive Image
مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی شریف)، در بخش آنالیز طیف فیزیکی شریف دارای آنالیزهای زیر می‌باشد که در ادامه می‌توانید نسبت به بررسی و ثبت درخواست آزمون‌های مربوطه اقدام کنید:
  • آنالیز TGA (آزمون TGA)
  • آنالیز DSC (آزمون DSC)
  • آنالیز BET (آزمون BET)
  • آنالیز VSM (آزمون VSM)

آزمون گرماسنجی حرارتی

Thermogravimetric Analysis

آنالیز TGA
TGA Analysis: Thermogravimetric Analysis (TGA) is an analytical technique commonly used to study the thermal properties and composition of materials by measuring changes in the sample's weight as a function of temperature. TGA provides important information about the thermal stability of materials, decomposition processes, and the content of volatile components.
ثبت درخواست آزمون TGA

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی

Differential Scanning Calorimetry Analysis

آنالیز DSC
DSC Analysis: Differential Scanning Calorimetry (DSC) is a technique used in materials science and thermal analysis to study the thermal behavior of materials. This method measures the heat flow into or out of a sample as a function of temperature or time.
 
ثبت درخواست آزمون DSC

آزمون تخلخل سنجی

Brunauer-Emmett-Teller

آنالیز BET
BET Analysis: Brunauer-Emmett-Teller (BET) is a technique used to determine the specific surface area of porous materials, particularly solids. This technique is based on the principle of gas adsorption on the surface of the solid material.
 
 
ثبت درخواست آزمون BET

آزمون مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی

Vibrating-Sample Magnetometry

آنالیز VSM
VSM Analysis: Vibrating Sample Magnetometry (VSM) is a technique used to measure the magnetic properties of materials. This technique is commonly used in materials science and condensed matter physics to study the magnetic behavior of various samples.
 
ثبت درخواست آزمون VSM