آنالیز عنصری

آنالیز عنصری
مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی شریف)، در بخش آنالیز عنصری شریف دارای آنالیزهای زیر می‌باشد که در ادامه می‌توانید نسبت به بررسی و ثبت درخواست آزمون‌های مربوطه اقدام کنید:
 
  • آنالیز ICP - OES (آزمون ICP)
  • آنالیز GC - Mass - Mass (آزمون GC)

آزمون پلاسمای کوپل شده القایی- طیف سنجی نشر نوری

Inductively Coupled Plasma Optical Emission spectroscopy

آنالیز icp
آنالیز ICP-OES، از مهمترین روش‌های شناسایی عناصر بررسی طیف‌های نشری آن‌ها در محدوده طول  موج‌های مرئی و فرابنفش است،  که نیازمند وجود منبع تهیه پر قدرت و دارای یکنواختی بالا است.  این مهم امروزه با پیشرفته منابع پلاسما محقق شده است. آنالیز به روش ICP-OES یک تکنیک مخرب است که در آن نمونه محلول تحت شرایط پلاسما اتمیزه و برانگیخته می‌شود.  نشر حاصل از برانگیختگی کلیه عناصر نمونه در گستره مرئی و فرابنفش با الگوی نشریه نمونه‌های استاندارد مقایسه شده است و از این طریق نوع و مقدار هر عنصر شناسایی می‌گردد.
 
ثبت درخواست آزمون icp

آزمون کروماتوگرافی گاز

Gas Chromatography–Mass Spectrometry

آنالیز GC
آنالیز GC، کروماتوگرافی گازی یا Gas Chromatography  یک تکنیک جداسازی برای آنالیز ترکیبات فرار است. به طور کل در این روش اجزا نمونه در حلال حل شده است و به حالت بخار در می‌آید، سپس توسط فاز متحرک در طول ستون جریان  می‌یابد. ستون شامل فاز ساکن جامد یا مایع می‌باشد که اگر فاز ساکن مایع باشد به کروماتوگرافی گاز-مایع (GLC) و اگر فاز ساکن جامد باشد، به کروماتوگرافی گاز-جامد (GSC) معروف است. اساس جداسازی توزیع نمونه بین دو فاز ساکن و متحرک است. نکته قابل توجه در مقایسه این کروماتوگرافی با سایر روش‌ها، عدم وجود برهمکنش بین فاز متحرک و نمونه است.
 
ثبت درخواست آزمون GC