گواهی ایزو 17025

Responsive Image
این گواهینامه در حال حاضر 9 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون (7 آزمایشگاه مقیم در مرکز و 2 آزمایشگاه همکار، آزمایشگاه آب و فاضلاب در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف و آزمایشگاه مخابرات سیار در دانشکده برق) و جمعاً 92 آزمون در حوزه‌های مختلف و 4 کالیبراسیون در حوزه اندازه‌گیری گازها را در برمی‌گیرد.
مشاهده گواهینامه